Regulamin Newslettera

Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych artykułach, przepisach oraz funkcjonalnościach bloga Stekopedia.pl oraz informacje o produktach sklepu internetowego www.bbq.pl;

Umowa Newslettera – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych artykułach oraz funkcjonalnościach bloga Stekopedia.pl oraz informacje o produktach sklepu internetowego www.bbq.pl;

Użytkownik – osoba czytająca blog;

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:

  • podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter
  • spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;
  • zaakceptowanie Regulaminu

Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu email w formularzu na stronie bloga – użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez:

  • odznaczenie udzielonej uprzednio zgody,
  • kliknięcie linka „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” zamieszczonego w każdym dostarczonym newsletterze,
  • wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@tendermeat.pl prośby o zaprzestanie wysyłania Newslettera (za wiążące żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter), a po skutecznym rozwiązaniu Umowy Administrator podejmie działania niezbędne do usunięcia danych osobowych Użytkownika.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera

W ramach Umowy Newslettera, blog zapewnia przesyłanie najnowszych informacji dostępnych na stronie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach bloga oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania. W newsletterze przesyłane będą także informacje o nowych produktach sklepu internetowego www.bbq.pl, informacje o eventach i szkoleniach kulinarnych oraz o promocjach w sklepie internetowym. Umowa Newslettera jest nieodpłatna.

Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, polityka prywatności

§ 4. Poufność i ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest twórca i właściciel bloga Stekopedia.pl, firma TENDER MEAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114381, o kapitale zakładowym 54 000 PLN, NIP 5671640019, REGON 130448458.

Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu Newslettera jest równoznaczna z zawarciem Umowy na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.
Przekazane przez Użytkownika dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera.
Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania Umowy
Pani / Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z wymienionych wyżej praw powinien skontaktować się z właścicielem bloga wysyłając maila na adres: biuro@tendermeat.pl.

Close
Tender Meat sp. z o.o. © Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Close